Regulamin OZMA 2018

 1. Organizatorem ” XXII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii” (dalej zwanym OZMA XXII) jest Pałucko Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-ekologiczne z siedzibą w Niedźwiadach (dalej: Organizator).
 2.  Zlot nie jest organizowany przez Organizatora w celach zarobkowych i tym samym nie stanowi działalności gospodarczej, a Organizator nie jest w tym zakresie przedsiębiorcą.
 3. Ze względu na treść punktów 1 i 2 do Zlotu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 884 z póŸn. zm.), ani przepisy o ochronie praw konsumentów.
 4. Aczkolwiek według najlepszej wiedzy Organizatora uczestnictwo w Zlocie nie rodzi po stronie Uczestnika żadnego szczególnego ryzyka szkód w mieniu lub osobie, każdy z Uczestników uczestniczy w Zlocie na własne ryzyko, a Organizator jest zwolniony w tym zakresie z odpowiedzialności z wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych Uczestników oraz przez osoby trzecie.
 5. Uczestnik zgłasza swój udział w OZMA XXII za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając zgłoszenie na adres: rkral@poczta.onet.pl

W zgłoszeniu Uczestnik podaje następujące dane:

-imię i nazwisko

-miejscowość zamieszkania

-wiek (tylko w przypadku, gdy osoba jest niepełnoletnia)

-adres poczty elektronicznej, opcjonalnie nr telefonu

W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie i udostępnianie jego danych osobowych przez Organizatora o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach związanych z organizacją ” XXII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii”

 

 1. W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest do złożenia następującego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień:

  Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem ” XXII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii”zamieszczonym na stronie internetowej: ppsae.pl i akceptuję jego postanowienia.

 2. Zgłoszenia Uczestników niespełniające powyższych wymogów nie będą brane pod uwagę.
 3.  Niniejszy Regulamin wiąże Uczestnika i Organizatora z chwilą przesłania go Uczestnikowi pocztą elektroniczną na adres, z którego Uczestnik przesłał zgłoszenie udziału w Zlocie.
 4. Uczestnik uzyskuje prawo do udziału w Zlocie po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia dokonanym pocztą elektroniczną na adres, z którego Uczestnik przesłał zgłoszenie udziału w Zlocie oraz po rejestracji w biurze zlotu, które będzie czynne w miejscu zlotu podczas jego trwania.
 5. Liczba Uczestników Zlotu jest ograniczona i zależy od decyzji Organizatora.
 6. Uczestnik zapewnia sobie indywidualnie i na własny koszt:
  a) dojazd na teren zlotu;
  b) miejsce na nocleg (namiot, przyczepa kempingowa, hotel, etc.)
  c) dobry humor
  d) całodzienne wyżywienie
  e) inne usługi i świadczenia, które nie zostały wprost wymienione jako zapewnione przez Organizatora w ramach Opłaty.
 7. W ramach wniesionej przez Uczestnika opłaty za uczestnictwo w OZMA XXII Organizator zapewnia:
 8. a) miejsce na polu namiotowym
  b) dostęp do sprzętu obserwacyjnego znajdującego się na terenie obserwatorium
  c) uczestnictwo we wszystkich punktach programu
 9. Organizator nie zapewnia posiłków oraz koszulek zlotowych
 10. Opłata za uczestnictwo w OZMA XXII wynosi 60,00 zł, płatne w dniu zlotu
 11. W przypadku nie uiszczenia Opłaty Uczestnik zostaje skreślony z listy Uczestników i nie ma prawa uczestnictwa w OZMA XXII.
 12. Zgłaszając uczestnictwo w Zlocie Uczestnik w imieniu swoim oraz pozostałych Uczestników, których zgłasza udziela Organizatorowi pełnomocnictwa do dokonania w ich imieniu czynności prawnych opisanych w punkcie 5 i 6 niniejszego Regulamin
 13. Teren zlotu jest ogrodzony i prosi się o nie przekraczanie jego granic, zwłaszcza w kierunku otaczających obserwatorium lasów , do których obowiązuje zakaz wstępu
 1. O rozmieszczeniu namiotów i pojazdów na terenie zlotu decyduje Organizator biorąc w miarę możliwości pod uwagę życzenia uczestników oraz kierując się zasadami słuszności.
 2. Uczestnik OZMA zobowiązany jest nosić identyfikator OZMA pod rygorem wykluczenia z poszczególnych imprez lub zajęć (bez zwrotu opłaty wpisowej).
 3. Uczestnik OZMA zobowiązany jest wykonywać polecenia porządkowe przedstawicieli Organizatora. W czasie OZMA Organizator rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do interpretacji niniejszego regulaminu i jego poszczególnych postanowień.
 4. Organizator OZMA może wykluczyć (bez zwrotu opłaty wpisowej) z poszczególnych zajęć, imprez lub z całego OZMA Uczestnika, który swoim zachowaniem naraża Organizatora na szkodę lub zagraża mieniu, życiu lub zdrowiu jakichkolwiek Uczestników OZMA lub osób trzecich, narusza porządek prawny lub rażąco narusza zasady współżycia społecznego. W szczególności Organizator OZMA może wykluczyć z zajęć ze sprzętem optycznym Uczestnika będącego pod wpływem alkoholu.
 5. Organizator OZMA jest uprawniony do utrwalania OZMA za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i publikowania ich w mediach,  a osoby akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu nie mają prawa wnosić żadnych roszczeń z tytułu ustawy RODO
 6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu OZMA z uzasadnionych powodów, np.: warunki pogodowe uniemożliwiające lub znacznie utrudniające obserwacje, odwołanie przyjazdu przez prelegenta, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu OZMA
 7. Za zachowanie Uczestników na i poza terenem OZMA Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy Uczestnik OZMA ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.
 8. Na terenie zlotu obowiązuje kategoryczny zakaz  palenia  tytoniu oraz używania otwartego ognia. Palenie jest dozwolone tylko w wyznaczonym miejscu, które znajduje się przy ognisku.
 9. Uprasza się o składowanie  śmieci, puszek aluminiowych i butelek w wyznaczonych miejscach oraz zachowanie ogólnej czystości terenu i urządzeń sanitarnych.
 10. Uprasza się  o poszanowanie mienia oraz ochronę przyrody.
 11. Wstęp na górną kondygnację budynku mają tylko osoby upoważnione przez organizatorów.
 12. Uprasza się o nie korzystanie  ze źródeł światła  na polu obserwacyjnym. Dopuszczalne jest używanie świateł o barwie czerwonej. Na terenie zlotu istnieje zakaz używania  wskaźników laserowych o ile nie uzyskano zgody Organizatora.
 13. Cisza nocna obowiązuje w godz. 01.00-8.00
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 15. .Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do organizatorów .
 16. O przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje Organizator OZMA.
 17. Organizator dołoży wszelkich rozsądnych starań, aby każdy Uczestnik OZMA był tak zadowolony z przebiegu i organizacji OZMA, żeby chciał wziąć udział w podobnej imprezie w roku 2019. Organizator będzie wdzięczny każdemu Uczestnikowi za wszelkie sugestie co do przebiegu i organizacji OZMA, które pozwolą nam sprostać wszelkim rozsądnym oczekiwaniom miłośników astronomii.

 

Komentowanie jest wyłączone