Regulamin XXVII OZMA 2023

1. Organizatorem ” XXVII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii” (dalej zwanym OZMA XXVII) jest Pałucko Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-ekologiczne z siedzibą w Niedźwiadach (dalej: Organizator).
2. Zlot nie jest organizowany przez Organizatora w celach zarobkowych i tym samym nie stanowi działalności gospodarczej, a Organizator nie jest w tym zakresie przedsiębiorcą.
3. Ze względu na treść punktów 1 i 2 do Zlotu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 884 z późn. zm.), ani przepisy o ochronie praw konsumentów.
4. Aczkolwiek według najlepszej wiedzy Organizatora uczestnictwo w Zlocie nie rodzi po stronie Uczestnika żadnego szczególnego ryzyka szkód w mieniu lub osobie, każdy z Uczestników uczestniczy w Zlocie na własne ryzyko, a Organizator jest zwolniony w tym zakresie z odpowiedzialności z wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych Uczestników oraz przez osoby trzecie.
5. Uczestnik zgłasza swój udział w OZMA XXVII za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając zgłoszenie na adres: nikom@op.pl  tel. 608 228 861

W zgłoszeniu Uczestnik podaje następujące dane:

-imię i nazwisko

-miejscowość zamieszkania

-wiek(tylko w przypadku, gdy osoba jest niepełnoletnia)

-adres poczty elektronicznej , opcjonalnie nr telefonu

-rozmiar koszulki

-potwierdzenie wpłaty darowizny

6.W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie i udostępnianie jego danych osobowych przez Organizatora o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach związanych z organizacją ” XXVII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii”

7. W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest do złożenia następującego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem ” XXVII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii”zamieszczonym na stronie internetowej: ppsae.pl i akceptuję jego postanowienia. „

8. Zgłoszenia Uczestników niespełniające powyższych wymogów nie będą brane pod uwagę.
9. Niniejszy Regulamin wiąże Uczestnika i Organizatora z chwilą przesłania go Uczestnikowi pocztą elektroniczną na adres, z którego Uczestnik przesłał zgłoszenie udziału w Zlocie.
10. Uczestnik uzyskuje prawo do udziału w Zlocie po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia dokonanym pocztą elektroniczną na adres, z którego Uczestnik przesłał zgłoszenie udziału w Zlocie oraz po rejestracji w biurze zlotu, które będzie czynne w miejscu zlotu podczas jego trwania.
11. Liczba Uczestników Zlotu jest ograniczona i zależy od decyzji Organizatora.

12. Uczestnik zapewnia sobie indywidualnie i na własny koszt:
a) dojazd na teren zlotu;
b) miejsce na nocleg (namiot, przyczepa kempingowa, hotel, etc.)
c) dobry humor
d) całodzienne wyżywienie
e) inne usługi i świadczenia, które nie zostały wprost wymienione jako zapewnione przez Organizatora .
13. Organizator zapewnia dla wszystkich osób które wpłaciły darowiznę w wysokości min 250 zł:

a) miejsce na polu namiotowym
b) dostęp do sprzętu obserwacyjnego znajdującego się na terenie obserwatorium oraz zaplecza socjalnego
c) uczestnictwo we wszystkich punktach programu

d) koszulkę zlotową (dzieci poniżej 10 roku za które nie wpłacono darowizny koszulkę mogą nabyć za dodatkowa opłatą)

e) wyżywienie podczas sobotniego ogniska

14. Organizator nie zapewnia posiłków. Będzie możliwość zamówienia gotowych obiadów (catering) za dodatkową opłatą.

15. Uczestnictwo w OZMA XXVII jest bezpłatne. Pierwszeństwo w udziale w zlocie mają jednak osoby, które wspomogły PPSAE darowizną w wysokości nie mniejszą niż  250 zł/osobę. Osoby takie mają zagwarantowany udział w OZMA i maja prawo zabrać z sobą dzieci do lat 10.

16. Liczba miejsc jest ograniczona i zależy od decyzji Organizatora.

17. Zgłaszając uczestnictwo w Zlocie Uczestnik w imieniu swoim oraz pozostałych Uczestników, których zgłasza udziela Organizatorowi pełnomocnictwa do dokonania w ich imieniu czynności prawnych opisanych w punkcie 6 i 7 niniejszego Regulamin

18.Teren zlotu jest ogrodzony i prosi się o nie przekraczanie jego granic, zwłaszcza w kierunku otaczających obserwatorium lasów , do których obowiązuje zakaz wstępu

19. O rozmieszczeniu namiotów i pojazdów na terenie zlotu decyduje Organizator biorąc w miarę możliwości pod uwagę życzenia uczestników oraz kierując się zasadami słuszności.

20. Uczestnik OZMA zobowiązany jest nosić identyfikator OZMA pod rygorem wykluczenia z poszczególnych imprez lub zajęć.
21. Uczestnik OZMA zobowiązany jest wykonywać polecenia porządkowe przedstawicieli Organizatora. W czasie OZMA Organizator rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do interpretacji niniejszego regulaminu i jego poszczególnych postanowień.
22. Organizator OZMA może wykluczyć z poszczególnych zajęć, imprez lub z całego OZMA Uczestnika, który swoim zachowaniem naraża Organizatora na szkodę lub zagraża mieniu, życiu lub zdrowiu jakichkolwiek Uczestników OZMA lub osób trzecich, narusza porządek prawny lub rażąco narusza zasady współżycia społecznego. W szczególności Organizator OZMA może wykluczyć z zajęć ze sprzętem optycznym Uczestnika będącego pod wpływem alkoholu.
23. Organizator OZMA jest uprawniony do utrwalania OZMA za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i publikowania ich w mediach,  a osoby akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu nie mają prawa wnosić żadnych roszczeń z tytułu ustawy RODO
24. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu OZMA z uzasadnionych powodów, np.: warunki pogodowe uniemożliwiające lub znacznie utrudniające obserwacje, odwołanie przyjazdu przez prelegenta, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu OZMA
25. Za zachowanie Uczestników na i poza terenem OZMA Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy Uczestnik OZMA ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie lub szkody przez niego  spowodowane.

26. Na terenie zlotu obowiązuje kategoryczny zakaz  palenia  tytoniu oraz używania otwartego ognia. Palenie jest dozwolone tylko w wyznaczonym miejscu, które znajduje się przy ognisku.

27. Uprasza się o składowanie  śmieci, puszek aluminiowych i butelek w wyznaczonych miejscach oraz zachowanie ogólnej czystości terenu i urządzeń sanitarnych.

28. Uprasza się  o poszanowanie mienia oraz ochronę przyrody. Dopuszcza się obecność zwierząt, o ile nie będą zakłócać spokoju  oraz bezpieczeństwa innych uczestników. Obecność zwierząt jest dopuszczalna tylko na polu namiotowym, do pawilonów obserwacyjnych oraz budynków obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

29. Wstęp na górną kondygnację budynku mają tylko osoby upoważnione przez organizatorów.

30. Uprasza się o nie korzystanie  ze źródeł światła  na polu obserwacyjnym. Dopuszczalne jest używanie świateł o barwie czerwonej. Na terenie zlotu istnieje zakaz używania  wskaźników laserowych o ile nie uzyskano zgody Organizatora.

31. Cisza nocna obowiązuje w godz. 01.00-8.00

32. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

33.Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do organizatorów .

34. O przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje Organizator OZMA

35. Organizator dołoży wszelkich rozsądnych starań, aby każdy Uczestnik OZMA był tak zadowolony z przebiegu i organizacji OZMA, żeby chciał wziąć udział w podobnej imprezie w roku 2024. Organizator będzie wdzięczny każdemu Uczestnikowi za wszelkie sugestie co do przebiegu i organizacji OZMA, które pozwolą nam sprostać wszelkim rozsądnym oczekiwaniom miłośników astronomii.

Komentowanie jest wyłączone