OZMA XXIII

    Zlot odbędzie się w ośrodku agroturystycznym Żurawi Krzyk w gminie Radowo Małe w powiecie łobeskim.

 Do tej pory zloty OZMA odbywały się w centralnej oraz południowej części Polski.  Celem spotkania jest przybliżenie tematyki obserwacji astronomicznych wizualnych,  posługiwania się sprzętem obserwacyjnym, technik wykonywania fotografii astronomicznych, popularyzacja wiedzy astronomicznej oraz integracja środowiska miłośników astronomii.

   OZMA nie jest typowym zlotem astronomicznym. Ma raczej charakter “star party”. Organizatorzy zapraszają do udziału w imprezie zarówno zawodowych astronomów, zaawansowanych miłośników jak i też zupełnie początkujących adeptów astronomii. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, mile widziane całe rodziny, ich przyjaciele, kluby i stowarzyszenia.

     Zachęcamy do zabrania ze sobą sprzętu obserwacyjnego (ciemne niebo), zdjęć, filmów oraz pochwalenia się swoimi dokonaniami z zakresu astronomii. Każdy uczestnik otrzyma możliwość prezentacji swoich dokonań i osiągnięć.

    Teren zlotu położony jest wśród czystych lasów powiatu łobeskiego, z dala od miejskich świateł i miejskiego zgiełku. Miasteczko namiotowe znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pola obserwacyjnego. Wszystko w jednym miejscu. Trzy a nawet cztery dni wypoczynku pod gwiazdami, pośród natury i miłośników astronomii. Niewątpliwą atrakcją będzie dostęp do znajdujących się na terenie zlotu teleskopów.

Na terenie ośrodka podczas trwania zlotu będzie do dyspozycji następujący sprzęt:

Teleskop Słoneczny H-Alfa Coronado Solar Max II 90 Double Stack

Teleskop Newton 20/1000 Go-To

Teleskop Newton 250/1250 Go -To

Teleskop Newton 400/1800 Go-To

Wszyscy „ozmowicze „będą mogli korzystać przez cały okres trwania zlotu ze sprzętu, który będzie rozstawiony do obserwacji na terenie ośrodka agroturystycznego.

Noclegi – tylko własne namioty lub kwatery w ośrodku agroturystycznym Żurawi Krzyk.

Udział osób poniżej 15 roku życia – tylko z opiekunem, osoby w wieku 15-18 lat – z pisemną zgodą prawnego opiekuna.

Koszt pobytu na zlocie od 22.08.2019 do 25.08.2019:

160 zł. pod  własnym namiotem (3 doby)

-30 zł. nocleg

– 60 zł. obiady

– 70 zł. opłata zlotowa (ubezpieczenie, identyfikator, nagrody itp)

265 zł. zakwaterowanie w ośrodku (3 doby) Pokoje 3-2 osobowe (rezerwację proszę uzgadniać bezpośrednio z gospodarzami ośrodka pod numerem
tel. 606 627 718).

-135 zakwaterowanie

– 60 zł. obiady

– 70 zł. opłata zlotowa (ubezpieczenie, zlotowa itp)

Wpłaty:W

Fundacja Pasja nr konta: 54 9375 1038 2600 1146 2000 0010

W tytule przelewu proszę wpisać: OZMA 2019

Wpłaty prosimy dokonywać do 10.08.2019 r.

Zgłoszenia prosimy kierować pod adres:

cezary.kotwicki@wp.pl

W mailu prosimy podać imię i nazwisko, miejscowość, nr PESEL do ubezpieczenia oraz rozmiar koszulki.

Bez akceptacji postanowień regulaminu rejestracja na zlot jest niemożliwa.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Cezary Kotwicki Tel. 600836383

Program Zlotu

22 sierpnia (czwartek)

10.00-18.00 rejestracja w biurze zlotu

12.00-16.00 obserwacje Słońca przez teleskop słoneczny Coronado 

15.00 obiad

17.00 oficjalne otwarcie zlotu 

18.00 wykład astronomiczny: Józef Baran- 50 lat od lądowania człowieka na Księżycu

19.00 prezentacje własne uczestników

20.30 integracja przy ognisku

21.00 lądowanie człowieka na Księżycu- film na dużym ekranie

23.00 Super Obserwator – turniej z nagrodami. Poszukiwanie przez teleskop na czas zadanych obiektów (nagrody!). w razie niepogody turniej odbędzie się następnej nocy

– od zmierzchu do rana : obserwacje 

23 sierpnia (piątek)

10.00- 23.00 stoisko ze sprzętem firmy astrozakupy.pl (porady, testy, prezentacja)

11.30 wykład: Robert Twarogal – „co i jak obserwować”

12.30 wykład: Mirosław Brzozowski- ciekawe zjawiska na niebie

14.00 obiad

16.00 wystawa meteorytów i medali: KMA im. J.Heweliusza z Urzędowa

17.00 wykład: Arkadiusz Dul- Astronomia w przyrodzie

18.00 wykład – Marek Nikodem- całkowite zaćmienie Słońca  w Chile

21.00 slajdowisko

– od zmierzchu do rana : obserwacje

24 sierpnia (sobota)

8.00 wycieczka po okolicy

11.00 wykład: Paweł Dobies- jak zrobić dobry film poklatkowy (timelapse)

14.00 obiad

15.00 zdjęcie grupowe

16.00 poszukiwanie meteorytów Campo del Cielo- na wyznaczonym „polu meteorytowym” zostanie zakopanych kilka meteorytów, które chętni będą mogli odszukać przy pomocy wykrywacza metalu, znalazcy zostaną ich właścicielami- organizuje „Józiowa Zagroda” z Urzędowa

17.30 konkurs wiedzy astronomicznej (cenne nagrody !)

20.30 rozdanie nagród, oficjalne zakończenie zlotu

21.00 kolacja (ognisko) i integracja uczestników

– od zmierzchu do rana: obserwacje

25 sierpnia (niedziela)

– nieoficjalne zakończenie zlotu, pożegnania, wyjazd uczestników

W czasie zlotu czynne będzie stoisko z literaturą i gadżetami wydawnictwa PWN VEGA oraz stoisko ze sprzętem firmy astrozakupy.pl , sponsora nagród w konkursie wiedzy astronomicznej. 

Program ma charakter orientacyjny i bardzo wstępny. Niektóre jego punkty mogą ulec zmianie lub się nie odbyć z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Regulamin OZMA 2019

 1. Organizatorem ” XXII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii” (dalej zwanym OZMA XXIII) jest Fundacja Pasja (dalej: Organizator).
 2.  Zlot nie jest organizowany przez Organizatora w celach zarobkowych i tym samym nie stanowi działalności gospodarczej, a Organizator nie jest w tym zakresie przedsiębiorcą.
 3. Ze względu na treść punktów 1 i 2 do Zlotu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 884 z póŸn. zm.), ani przepisy o ochronie praw konsumentów.
 4. Aczkolwiek według najlepszej wiedzy Organizatora uczestnictwo w Zlocie nie rodzi po stronie Uczestnika żadnego szczególnego ryzyka szkód w mieniu lub osobie, każdy z Uczestników uczestniczy w Zlocie na własne ryzyko, a Organizator jest zwolniony w tym zakresie z odpowiedzialności z wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych Uczestników oraz przez osoby trzecie.
 5. Uczestnik zgłasza swój udział w OZMA XXIII za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie

W zgłoszeniu Uczestnik podaje następujące dane:

-imię i nazwisko

-miejscowość zamieszkania

-wiek (tylko w przypadku, gdy osoba jest niepełnoletnia)

-adres poczty elektronicznej, opcjonalnie nr telefonu

W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie i udostępnianie jego danych osobowych przez Organizatora o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach związanych z organizacją ” XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii”

 • W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest do złożenia następującego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień:

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem ” XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii”zamieszczonym na stronie internetowej: ppsae.pl i akceptuję jego postanowienia.

 • Zgłoszenia Uczestników niespełniające powyższych wymogów nie będą brane pod uwagę.
 •  Niniejszy Regulamin wiąże Uczestnika i Organizatora z chwilą przesłania go Uczestnikowi pocztą elektroniczną na adres, z którego Uczestnik przesłał zgłoszenie udziału w Zlocie.
 • Uczestnik uzyskuje prawo do udziału w Zlocie po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia dokonanym pocztą elektroniczną na adres, z którego Uczestnik przesłał zgłoszenie udziału w Zlocie oraz po rejestracji w biurze zlotu, które będzie czynne w miejscu zlotu podczas jego trwania.
 • Liczba Uczestników Zlotu jest ograniczona i zależy od decyzji Organizatora.
 • Uczestnik zapewnia sobie indywidualnie i na własny koszt:
  a) dojazd na teren zlotu;
  b) dobry humor
  c) inne usługi i świadczenia, które nie zostały wprost wymienione jako zapewnione przez Organizatora w ramach Opłaty.
 • W ramach wniesionej przez Uczestnika opłaty za uczestnictwo w OZMA XXIII Organizator zapewnia:
 • a) miejsce na polu namiotowym
  b) dostęp do sprzętu obserwacyjnego
  c) uczestnictwo we wszystkich punktach programu
 • Organizator zapewnia posiłki oraz koszulki zlotowe
 • Opłata za uczestnictwo w OZMA XXIII wynosi 160 zł  lub 265 zł
 • W przypadku nie uiszczenia Opłaty Uczestnik zostaje skreślony z listy Uczestników i nie ma prawa uczestnictwa w OZMA XXIII.
 • Zgłaszając uczestnictwo w Zlocie Uczestnik w imieniu swoim oraz pozostałych Uczestników, których zgłasza udziela Organizatorowi pełnomocnictwa do dokonania w ich imieniu czynności prawnych opisanych w punkcie 5 i 6 niniejszego Regulamin
 • Teren zlotu jest ogrodzony i prosi się o nie przekraczanie jego granic, zwłaszcza w kierunku otaczających obserwatorium lasów , do których obowiązuje zakaz wstępu
 • O rozmieszczeniu namiotów i pojazdów na terenie zlotu decyduje Organizator biorąc w miarę możliwości pod uwagę życzenia uczestników oraz kierując się zasadami słuszności.
 • Uczestnik OZMA zobowiązany jest nosić identyfikator OZMA pod rygorem wykluczenia z poszczególnych imprez lub zajęć (bez zwrotu opłaty wpisowej).
 • Uczestnik OZMA zobowiązany jest wykonywać polecenia porządkowe przedstawicieli Organizatora. W czasie OZMA Organizator rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do interpretacji niniejszego regulaminu i jego poszczególnych postanowień.
 • Organizator OZMA może wykluczyć (bez zwrotu opłaty wpisowej) z poszczególnych zajęć, imprez lub z całego OZMA Uczestnika, który swoim zachowaniem naraża Organizatora na szkodę lub zagraża mieniu, życiu lub zdrowiu jakichkolwiek Uczestników OZMA lub osób trzecich, narusza porządek prawny lub rażąco narusza zasady współżycia społecznego. W szczególności Organizator OZMA może wykluczyć z zajęć ze sprzętem optycznym Uczestnika będącego pod wpływem alkoholu.
 • Organizator OZMA jest uprawniony do utrwalania OZMA za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i publikowania ich w mediach,  a osoby akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu nie mają prawa wnosić żadnych roszczeń z tytułu ustawy RODO
 • Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu OZMA z uzasadnionych powodów, np.: warunki pogodowe uniemożliwiające lub znacznie utrudniające obserwacje, odwołanie przyjazdu przez prelegenta, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu OZMA
 • Za zachowanie Uczestników na i poza terenem OZMA Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy Uczestnik OZMA ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.
 • Na terenie zlotu obowiązuje kategoryczny zakaz  palenia  tytoniu oraz używania otwartego ognia. Palenie jest dozwolone tylko w wyznaczonym miejscu, które znajduje się przy ognisku.
 • Uprasza się o składowanie  śmieci, puszek aluminiowych i butelek w wyznaczonych miejscach oraz zachowanie ogólnej czystości terenu i urządzeń sanitarnych.
 • Uprasza się  o poszanowanie mienia oraz ochronę przyrody.
 • Uprasza się o nie korzystanie  ze źródeł światła  na polu obserwacyjnym. Dopuszczalne jest używanie świateł o barwie czerwonej. Na terenie zlotu istnieje zakaz używania  wskaźników laserowych o ile nie uzyskano zgody Organizatora.
 • Cisza nocna obowiązuje w godz. 01.00-8.00
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 • .Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do organizatorów .
 • O przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje Organizator OZMA.
 • Organizator dołoży wszelkich rozsądnych starań, aby każdy Uczestnik OZMA był tak zadowolony z przebiegu i organizacji OZMA, żeby chciał wziąć udział w podobnej imprezie w roku 2020 . Organizator będzie wdzięczny każdemu Uczestnikowi za wszelkie sugestie co do przebiegu i organizacji OZMA, które pozwolą nam sprostać wszelkim rozsądnym oczekiwaniom miłośników astronomii.

 

1 Komentarz:

 1. Pingback: OZMA po raz 23 – ruszyły zapisy – AstroNET

Komentowanie jest wyłączone