W Niedźwiadach będzie chronione ciemne niebo.

Na tę wiadomość czekaliśmy od dawna. Uprawomocniła się decyzja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Niedźwiad, opracowanym na podstawie uchwały nr XXIII/290/16 Rady Miejskiej w Szubinie.

Z inicjatywą opracowania planu miejscowego wokół Obserwatorium w Niedźwiadach wystąpił Burmistrz Szubina, Pan Artur Michalak, który przychylił się do wniosku naszego Stowarzyszenia. We wniosku zwróciliśmy się z prośbą o opracowanie planu miejscowego  w celu ograniczenia możliwości zabudowy na terenie okalającym obserwatorium astronomiczne. Burmistrz Szubina we wniosku do Rady Miasta uzasadniał konieczność ochrony naszego ośrodka naukowego , które dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje ciemnego nieba, które nie jest zanieczyszczone światłem.

Widok coraz rzadszy. Droga Mleczna widziana z naszego obserwatorium zachwyca wszystkich odwiedzających to miejsce, fot. Paweł Dobies (PPSAE) 

Na miejscowym planie zagospodarowania, chroniony teren zajmuje obszar 165,4  ha i jest położony na południe i zachód od obserwatorium, aż do linii lasów widocznych na horyzoncie. Zapisy planu ograniczają budowę do obszarów już zainwestowanych oraz utrzymują rolnicze i leśne przeznaczenie pozostałych  terenów. Na terenach rolniczych dopuszcza się lokalizację wyłącznie nieoświetlonych budowli rolniczych  o wysokości do 5 metrów, rowów melioracyjnych i zadrzewień śródpolnych.  Na terenach lasów  dopuszczono wyłącznie lokalizację dróg leśnych, parkingów, urządzeń turystycznych itp. pod warunkiem, że nie będą stanowić źródła zanieczyszczenia światłem.

Teren Obserwatorium w Niedźwiadach oraz otaczające je pola i lasy, fot. Piotr Wieczorek 

W prognozie oddziaływania na środowisko wykazano, że realizacja wszystkich ustaleń planu pozwoli na realizację projektowanych zamierzeń inwestycyjnych , z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów wynikających z konieczności ochrony środowiska, lokalnych walorów krajobrazowych, jak również uwarunkowań związanych z koniecznością zapewnienia właściwych warunków dla funkcjonowania na obszarze obserwatorium astronomicznego.

Niebo wolne od zanieczyszczeń światłem jest niezbędne do prowadzenia obserwacji astronomicznych, fot. Marek Nikodem, Niedźwiady 

W imieniu wszystkich miłośników astronomii w Polsce, uczestników niezliczonej liczby wycieczek,  oraz w imieniu  tych , którzy zakochali się w tej oazie ciszy i spokoju jaką są Niedźwiady dziękujemy Panu Burmistrzowi,  Urzędowi Miasta i Gminy Szubin oraz Radzie Miejskiej  za zrozumienie potrzeby ochrony ciemnego nieba, oraz podjęcie  stosownych działań mających na celu ochronę tego unikalnego miejsca.

BRAWO SZUBIN !

 

tekst: Marek Nikodem/PPSAE

Komentowanie jest wyłączone